ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door deze website te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat:

A. Hoewel we ons ertoe verbinden om de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot onze producten en diensten en andere informatie over ons bedrijf op deze website te bieden, garanderen we niet de juistheid, effectiviteit of geschiktheid van alle informatie op deze website. Elke persoon neemt de volledige verantwoordelijkheid en alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van deze website. De informatie wordt gepresenteerd “ZOALS HET IS” en kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. SASMAR behoudt zich het recht voor om op elk moment toevoegingen, annuleringen of wijzigingen in de informatie aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

B. SASMAR GEEFT GEEN ENKELE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OF INHOUD DIE OP DEZE WEBSITE WORDT GEPUBLICEERD. SASMAR WIJST UITSLUITEND ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, GECREËERD DOOR WET, OVEREENKOMST OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSVOORBEHOUD. SASMAR is in geen enkel geval AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN ENIGE SOORT OF AARD, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL (INCLUSIEF WINSTVERLIES) GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET BESTAANDE OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN / OF DE INFORMATIE OF INHOUD DIE OP DEZE WEBSITE WORDT GEPUBLICEERD, VANAF WANNEER SASMAR IS GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

C. SASMAR is niet verantwoordelijk en biedt geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, effectiviteit, tijdigheid en geschiktheid van informatie of inhoud verkregen van derden, inclusief hypertext-links naar of van sites van derden. Tenzij anders bepaald op deze website, zal SASMAR de inhoud van derden op een bulletin board, chatroom of ander soortgelijk forum dat op haar website is gepubliceerd niet wijzigen, censureren of anderszins controleren. Dergelijke informatie moet daarom als verdacht worden beschouwd en niet goedgekeurd door SASMAR.

Uw gebruik

Het volgende begrijpen, erkennen en accepteren:

A. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in onze elektronische informatie die op deze website of op een van onze servers is gepubliceerd niet te onderbreken of te onderscheppen. U stemt er ook mee in niet te proberen de beveiligingsfuncties van onze website te omzeilen en te voldoen aan alle toepasselijke lokale, provinciale, federale en internationale wetten, regels en voorschriften.

B. Verleen SASMAR het recht om alle inhoud die u uploadt of anderszins verzendt naar deze website te gebruiken, onder voorbehoud van deze SASMAR Algemene voorwaarden en het SASMAR Privacybeleid op welke manier SASMAR kiest, inclusief, maar niet beperkt tot, de kopiëren, weergeven, uitvoeren of publiceren in elk formaat, wijzigen, opnemen in ander materiaal of afgeleide werken op basis hiervan.

C. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld en vooraf overeengekomen door SASMAR, mag er geen vertrouwelijke relatie worden opgebouwd in het geval dat een gebruiker van deze website mondelinge, schriftelijke of elektronische communicatie met SASMAR moet maken (zoals feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, enz.). Als een SASMAR-website vereist of vereist dat dergelijke informatie wordt verstrekt en dat dergelijke informatie persoonlijk identificeerbare informatie bevat (bijv. Naam, adres, telefoonnummer), zal SASMAR deze verkrijgen, gebruiken en onderhouden op een manier die consistent is met onze Privacybeleid. Anders zal dergelijke communicatie en alle daarin gepresenteerde informatie als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en staat SASMAR vrij om dergelijke informatie voor enig doel te reproduceren, publiceren of anderszins te gebruiken, inclusief, zonder beperking, onderzoek, ontwikkeling, fabricage, gebruik of de verkoop van producten die deze informatie bevatten. De afzender van alle informatie aan SASMAR is volledig verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid en het niet-schenden van eigendommen of privacyrechten van andere personen.

 

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste van die goederen materieel bezit. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Sasmar Pharmaceuticals, Legal and Regulatory Affairs, Chaussee de Terhulpen 187, 1170 Brussel, België, e-mail: [email protected], op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat hieronder verschijnt, hoewel het gebruik ervan niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat de mededeling met betrekking tot de uitoefening door u van dit recht wordt verzonden voordat de overeenkomstige periode afloopt.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: – producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Gevolgen van intrekking

In het geval van herroeping van uw kant, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkopere manier van gewone levering die wij aanbieden) zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. We zullen overgaan tot de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft aangegeven; U maakt in ieder geval geen kosten als gevolg van de terugbetaling. We mogen wachten met de terugbetaling totdat we de goederen hebben ontvangen, of totdat u het bewijs van de retourzending hebt overgelegd, afhankelijk van aan welke voorwaarde eerst is voldaan.
U moet de goederen rechtstreeks of zonder onnodige vertraging aan ons retourneren of leveren, en in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om het contract te herroepen. De termijn wordt als vervuld beschouwd als u de goederen retourneert voordat de genoemde termijn is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van manipulatie die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Model herroepingsformulier
Ter attentie van Sasmar Pharmaceuticals, Legal and Regulatory Affairs, Chaussee de Terhulpen 187, 1170 Brussel, België, e-mail: [email protected]:
– Ik informeer u hierbij / wij delen (*) mee dat ik mij terugtrek / wij ons (*) verkoopcontract terugtrekken van het volgende goed / levering van de volgende dienst (*)
– Bestelling op / ontvangen op (*)
– Naam van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers
– Woonplaats van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers
– Handtekening van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend) “
– Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Vertragingen en inklaring

We kunnen naar vrijwel elk adres ter wereld verzenden, maar SASMAR is NIET verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de inklaring, aangepaste kosten, importkosten voor import naar landen buiten Europa, Australië, Hong Kong, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waar we hebben geen magazijn. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele problemen in uw land en accepteert SASMAR onschadelijk te houden in het geval dat de bestelling niet wordt afgeleverd vanwege een probleem met de inklaring.

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat deze worden gewijzigd, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, evenals de voorwaarden van ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze algemene voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het periodiek controleren van deze Algemene voorwaarden op toepasselijke wijzigingen. Gebruik van deze website na onze publicatie van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van dergelijke wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden (omdat deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd) of als u niet tevreden bent met deze website, is uw enige en exclusieve remedie om te stoppen met het gebruik van deze site.

Productetikettering

Tenzij anders aangegeven, zijn productnamen, beschrijvingen en labels van Europese oorsprong in het Engels. Producten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar of zijn mogelijk verkrijgbaar met een ander merk, in verschillende sterktes of voor verschillende indicaties. Geen enkele directeur, medewerker, agent of vertegenwoordiger van SASMAR, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen is betrokken bij het verstrekken van medisch advies, diagnose, therapie of andere medische diensten die op de een of andere manier een arts-patiëntrelatie creëren via deze website. Er zijn geen gegevens beschikbaar patiënten die verband houden met vitale zwangerschappen of geboorte na het gebruik van het Conceive Plus-product.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De informatie, documenten en gerelateerde afbeeldingen die op deze website worden gepubliceerd (de “Informatie”) zijn het exclusieve eigendom van SASMAR, met uitzondering van informatie die wordt verstrekt door externe leveranciers in het kader van het contract met SASMAR, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Er wordt toestemming verleend om de informatie te gebruiken, op voorwaarde dat (1) de bovenstaande copyrightkennisgeving op alle kopieën aanwezig is; (2) het gebruik van de informatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden en niet voor commercieel of persoonlijk gebruik; (3) de Informatie is op geen enkele manier gewijzigd; en (4) geen afbeeldingen beschikbaar op deze website worden afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruikt. SASMAR is niet verantwoordelijk voor inhoud die wordt geleverd door externe leveranciers en het is u verboden dergelijk materiaal te verspreiden zonder toestemming van de auteursrechteigenaar. Behalve zoals hierboven toegestaan, wordt geen enkele licentie of recht, expliciet of impliciet, verleend aan een persoon op grond van patenten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van SASMAR. Geen gebruik van het SASMAR-handelsmerk, commerciële namen, commerciële kleding en producten op deze website kan worden gedaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SASMAR, met uitzondering van de identificatie van het product of de diensten van het bedrijf.

Privacy en beveiliging

SASMAR doet er alles aan om uw privacy online te beschermen. We begrijpen het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers van onze website. Ons gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie wordt beheerst door ons privacybeleid en door onze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn. beleid. U erkent en stemt ermee in dat wanneer u uw persoonlijk identificeerbare informatie aan SASMAR.com verstrekt, terwijl SASMAR beveiligingsmaatregelen heeft om ongeautoriseerde toegang of onderschepping te voorkomen, er geen absolute garantie voor veiligheid is.

IN HET GEVAL VAN ZIEKTE VAN EEN ONDERSCHEPING OF VAN NIET-GEAUTORISEERDE TOEGANG IS HANGEND VAN ONZE EFFECTEN, SASMAR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE ONDERSCHEPING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG OF VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE . , ZELFS ALS SASMAR IS GELEVERD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SASMAR GARANDEERT, NOCH EXPLICIET OF IMPLICIET, DAT DE DOOR EEN KLANT GEGEVEN INFORMATIE VRIJSTAAT VAN ONDERSCHEPING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG EN GEEFT GEEN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ELKE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONDERHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN ZIJN OF EIGEN WACHTWOORD.

Beperking van aansprakelijkheid

SASMAR aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de materialen, informatie en meningen die via deze website worden verstrekt, gepubliceerd of anderszins beschikbaar zijn. SASMAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan. DEZE SASMAR-WEBSITE, DE INHOUD VAN DE WEBSITE EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD OF BESCHIKBAAR VIA DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD ALS BESCHIKBAAR EN ALS BASIS, MET ALLE FOUTEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN SASMAR, OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE PARTIJEN, VERKOPERS OF HUN DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN (HIERNA NA SASMAR PARTIJEN) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DOOR WELKE JURIDISCHE THEORIE, DIE VOORTVLOEIT UIT GEBRUIK OF IN VERBAND MET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, DE SITE-INHOUD, ENIGE DIENSTVERLENING OF VIA DEZE WEBSITE OF ENIGE GEKOPPELDE SITE, INCLUSIEF SPECIALE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, UITZONDERLIJKE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, , PERSOONLIJKE LESIES, VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN IN DIENST, VIRUSSEN, ANNULERING VAN BESTANDEN OF ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, OF FOUTEN, OMISSIES OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DEZE WEBSITE OF INHOUD VAN DE SITE, INDIEN ER GEEN NEGLIGENTIE IS VAN SASMAR OF HET IS NIET MELDEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. Sommige landen / staten staan ​​de beperking van aansprakelijkheid niet toe, daarom is deze bepaling mogelijk niet van toepassing. GELIEVE TE BEGINNEN DAT AANVULLENDE JURIDISCHE KENNISGEVINGEN, AANSPRAKELIJKHEIDSAFWIJZINGEN EN ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP DEZE EN ANDERE EIGEN WEBSITES OF BEWERKT DOOR SASMAR, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE PARTIJEN.

Productprijzen

De getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en zijn aangegeven in euro’s. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de aangegeven prijzen exclusief verzendkosten.

 

24 november 2020